image532

Fire Warden Training and Dragon FireEye Smoke Detectors in Hong Kong